Baza Dostawców

Organizacja  zamówień publicznych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej oraz trybu przetargów elektronicznych umożliwia dotarcie do wiekszej grupy potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego i powiększenie grona podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu.

Większa ilość uczestników postępowania przetargowego przekłada się na jakość dostaw i warunków realizacji zamówienia głównie poprzez zwiększenie konkurencyjności cenowej jak i jakościowej składanych ofert .

Platforma Interzam pomaga usprawniać jednostkom budżetowym zarzadzanie Oferentami. System pozyskując i gromadząc informacje o wykonawcach, automatyzuje proces ich weryfikacji obniżając koszty opracowywania dokumentacji przetargowej. Powstająca w systemie Baza Dostawców uporządkowana wg pozycji zakupowych umożliwia wysyłanie automatyczne informacji o ogłoszonym przetargu, czy też organizacji przetargów ograniczonych, lub licytacji tylko za zaproszeniami.

Zamawiający dopuszcza do przetargu  na udzielenie zamówienia tylko tych Wykonawców, którzy dostarczyli we wskazanym czasie wymagane dokumenty oraz wpłacili wadium jeśli będzie wymagane. W szcególności system dopuszcza składanie dokumentów przez Wykonawców drogą elektroniczną i weryfikuje ich otrzymanie. Taka funkcjonalność bardzo ułatwia pracę Publicznym Zamawiającym.