Jawność zakupów

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie jednemu z nich zamówienia publicznego prawie zawsze mają wątpliwości co do obiektywnego wyboru jednego z nich przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza do przetargu elektronicznego na udzielenie zamówienia tylko tych Wykonawców, którzy dostarczyli we wskazanym czasie wymagane dokumenty oraz wpłacili wadium jeśli będzie wymagane.

Narzędzie jakim jest platforma elektroniczna eliminuje jakiekolwiek zarzuty dostawców w sprawie subiektywnej oceny ofert i trybu przebiegu przetargu.  

Dostępność on-line do udziału  w przetargu elektronicznym gwarantuje jawność i uczciwą konkurencyjność składanych ofert. Wykonawcy uzyskują możliwość skorygowania złożonej oferty obserwując na panelu licytacyjnym wysokość ofert składanych przez konkurentów. Oferty składane przez Wykonawców w trakcie przetargu są widoczne dla wszystkich konkurujących ze sobą podmiotów.  Wykonawcy jednak nie wiedzą, którzy konkurenci są uczestnikami przetargu.

Po zakończeniu przetargu wykonawcy mogą pobrać protokół wygenerowany automatycznie  z przebiegu przetargu. W protokole tym będzie wskazany Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienie, gdyż to on zaoferował jakorzystniejszą cenę.

Tak przeprowadzony przetarg gwarantuje jawność przebiegu ofertowania i gwarantuje obiektywny wybór Wykonawcy.