Podmioty Publiczne

Ustawodawca wprowadził trzy tryby przetargów publicznych na zamówienia publiczne, które zezwalają na użycie internetowych platform:

 1. licytacja elektroniczna
 2. aukcja elektroniczna
 3. dynamiczny system zakupów

Otwarta Platforma Przetargów Elektronicznych gwarantuje zgodność zastosowanych procedur przetargowych  z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla trybu licytacji elektronicznej. 

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o organizację przetargów elektronicznych przynosi Publicznym Zamawiającym dużo więcej korzyści niż inne stosowane procedury nabywania dostaw, usług czy robót. 

Najważniejsze korzyści to: 

 • obniżenie cen na nabywane w tym trybie usługi, dostawy czy roboty
 • obniżenie kosztów samej procedury udzielenia zamówienia publicznego
 • bardziej efektywne upublicznienie informacji o przetargu 
 • objęcie swym oddziaływaniem większego kręgu potencjalnych dostawców 
 • zwiększenie jakości dostaw dzięki dopuszczaniu większej ilości oferentów
 • zagwarantowanie jawności postępowania co umożliwi wyeliminowanie subiektywnych odczuć dostawców
 • wyeliminowanie potencjalnych zarzutów o partykularnych celach personalnych
 • dostępność do raportów z przebiegu negocjacji bezpośrednio po przetargu
 • bardzo łatwe przygotowanie przetargu

Z tych wszystkich korzyści zdają sobie sprawę te jednostki budżetowe, które choć raz zorganizują przetarg w trybie przetargu elektronicznego. 

Jeśli jednostka budżetowa obawia się tej procedury z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia swojego personelu, nasi eksperci zorganizują przetarg od ustalenia zamówienia, aż po wyłonienie najlepszego dostawcy lub przeprowadzą szkolenia dla oddelegowanych osób Zamawiającego i będą asystować przy pierwszych postępowaniach.