Zaproszenie do Dialogu Technicznego

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na dostawy rekawic medycznych dla grupy szpitali

Opublikowano dnia 15-08-2013, godz.10:14

OPPE Sp. z o.o., jako zapraszający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Dostawa rękawic medycznych dla szpitali

Celem dialogu jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenia parametrów technicznych zamówienia oraz określenia warunków umowy przed wszczęciem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
Warunki uczestnictwa w dialogu:

  • Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty krajowe i zagraniczne będące dostawcami rękawic medycznych
  • Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu złożą pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu, zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego zaproszenia do dnia 20 sierpnia 2013 r.

Informacja o sposobie porozumiewania się:

Wnioski i informacje zapraszający i uczestnicy przekazują pisemnie w następujących formach: elektronicznie poprzez e-mail: biuro@oppe.pl

Dialog techniczny prowadzony będzie w biurze OPPE Sp. z o.o. odrębnie z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w dialogu. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektroniczniej - na adres e-mail wskazany we wniosku.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Aby pobrać wniosek skontaktuj się z nami lub kliknij na link: Wniosek 

« Wróć